Karol Kozieł

radca prawny
E-mail: k.koziel@gkklegal.pl

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wiedzę pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (PAN) (2013) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu) (2014). Ukończył programy zagraniczne Summer Law School on Intellectual Property Law (2013) oraz Summer Law School on Business Law (2014) organizowane przez University of Minho w Bradze (Portugalia). Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Prowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów programu Erasmus z przedmiotu „International Commercial Law” na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa ecommerce.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w butikowej krakowskiej kancelarii zajmującej się ochroną danych osobowych oraz jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz dyrektor ds. prawnych grupy kapitałowej eSky. W ramach wdrażania ładu korporacyjnego pełni funkcje kierownicze w spółkach kapitałowych związane z zarządzaniem własnością intelektualną. W zakresie swojej praktyki specjalizuje się w: ochronie praw konsumentów, prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw.

Obsługuje klientów w języku polskim i angielskim.

Wybrane publikacje

  • K. Kozieł, M. Gumularz, Przetwarzanie danych osobowych dłużników przez jednostki samorządu terytorialnego, Informacja w administracji publicznej, nr 1/2016,
  • K. Kozieł(współautor)  Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym. Z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego, Warszawa 2016,
  • K. Kozieł, M. Gumularz, Udostępnianie informacji o wynagrodzeniu osób pełniących funkcje publiczne w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, Informacja w administracji publicznej, nr 3/2015,
  • K. Kozieł, M. Kawecki, Ochrona danych osobowych w państwach nadbałtyckich po wstąpieniu do UE w kontekście reformy prawnej ochrony danych [w:] Unia Europejska. 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich, (red. E. Maluszyńska) Poznań 2015,
  • K. Kozieł, M. Kawecki, Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzania badań społecznych, Palimpset. Czasopismo socjologiczne, nr 6/2014,
  • K. Kozieł, Ochrona dóbr osobistych pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do prywatności [w:] Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi (red. A. Nowak), Radom 2013,
  • K. Kozieł, M. Kawecki,  Closed-circuit television and personal data protection – selected problems, Przegląd prawnoekonomiczny, nr 2/2013,
  • K. Kozieł, M. Kawecki, Udostępnianie danych osobowych – a uregulowania ACTA [w:] Społeczeństwo internautów a kultura globalna (red. M. Kalczyńska), Opole 2013,
  • K. Kozieł, M. Kawecki , Ochrona prywatności użytkowników Internetu, a email marketing prawne zagadnienia, Web 2.0 szanse i zagrożenia (red. J. Farysej, N. Dębowska), Poznań 2012,
  • K. Kozieł, M. Kawecki, Ochrona wizerunku w systemie ochrony danych osobowych, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2012, nr 3/2012.

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania, w tym analizy i monitorowania ruchu na stronie (m.in. Google Analytics). W tym celu strona wykorzystuje także tzw. dane eksploatacyjne. Zgodę na korzystanie z cookies wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki na Twoim urządzeniu (art. 173 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego). więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij