Kontrola i postępowanie przed Prezesem Urzędu

-> Spodziewasz się kontroli przestrzegania przepisów RODO?

-> Prowadzona przez Ciebie działalność została ujęta w planie kontroli Prezesa Urzędu na najbliższy rok?

-> Dostałeś zawiadomienie o kontroli lub kontrola już się rozpoczęła?

-> Jesteś już po kontroli lub toczy się postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych?

-> A może chcesz złożyć zastrzeżenia do protokołu kontroli lub skargę na decyzję lub postanowienie Prezesa Urzędu?

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, nasza oferta jest adresowana Ciebie. W związku z tym, że minął już okres przygotowań do RODO, ruszyły pierwsze kontrole przestrzegania jego przepisów. Prezes Urzędu opublikował także plan kontroli na najbliższy rok. Niezależnie od kontroli planowych może on prowadzić także kontrole doraźne.  W razie kontroli, prócz samego stosowania się do przepisów RODO, kluczową rolę odgrywa także przygotowanie się do samych czynności kontrolnych oraz znajomość praw i obowiązków podmiotu kontrolowanego. Administrator danych powinien zweryfikować czy jest w stanie wykazać, że realizuje każdy z obowiązków wynikających z RODO. Ponadto, powinien wiedzieć czego organ nadzorczy może wymagać na kontroli, w jaki sposób może ją prowadzić i jak reagować na ewentualne uchybienia. W tym celu, wsparcie profesjonalnego pełnomocnika może być nieodzowne, a w konsekwencji może przełożyć się na rezultat kontroli. Analogiczne w razie wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, zaskarżania do sądu administracyjnego decyzji lub postanowień Prezesa Urzędu oraz udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Możemy Cię wspomóc na każdym etapie.

Oferujemy:

– weryfikację wykazywania realizacji wszystkich wymogów RODO na wypadek kontroli,

– ekspresowe przygotowanie do kontroli,

– udział w kontroli i postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,

– przygotowywanie zastrzeżeń do protokołu kontroli,

– przygotowywanie skarg do WSA na decyzje i postanowienia Prezesa Urzędu

– przygotowywanie skarg kasacyjnych od wyroków WSA

– reprezentacja przed sądami administracyjnymi w sprawach ze wskazanych skarg.

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania. więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij