Polityka prywatności & zasady korzystania ze strony

INFORMACJE OGÓLNE

Strona internetowa administrowana jest przez GKK Gumularz Kozik / Radcowie Prawni. Treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny, a przypadku publikacji Zespołu, stanowią one wyraz osobistych poglądów ich Autorów i nie mogą być one uznane za poradę prawną. Materiały udostępnione na niniejszym serwisie nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody wykorzystywane publicznie lub w celach komercyjnych. Wszelkie treści (opisy, fotografie) zawarte na stronie chronione są prawami autorskimi i stanowią przedmiot własności GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni lub są wykorzystywane na podstawie stosownych licencji.

INFORMACJE OGÓLNE

Strona internetowa administrowana jest przez GKK Gumularz Kozik / Radcowie Prawni. Treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny, a przypadku publikacji Zespołu, stanowią one wyraz osobistych poglądów ich Autorów i nie mogą być one uznane za poradę prawną. Materiały udostępnione na niniejszym serwisie nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody wykorzystywane publicznie lub w celach komercyjnych. Wszelkie treści (opisy, fotografie) zawarte na stronie chronione są prawami autorskimi i stanowią przedmiot własności GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni lub są wykorzystywane na podstawie stosownych licencji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niezależnymi administratorami danych pozyskwianych poprzez stronę gkklegal.pl w tym formularz kontaktowy oraz dane eksploatacyjne (zob. poniżej) są radcowie prawni: Mirosław Gumularz oraz Patrycja Kozik (ul. Telimeny 38/5 Kraków). Kontakt: R. pr. Mirosław Gumularz (m.gumularz@gkklegal.pl) / R. pr. Patrycja Kozik p.kozik@gkklegal.pl. 

Informujemy, że korzystanie z poczty elektronicznej może wiązać się z wieloma zagrożeniami, wobec czego należy to robić rozważnie i stosować odpowiednie zabezpieczenia. W związku z tym, przed przesłaniem do nas wiadomości, zachęcamy do zapoznania się z wskazówkami UODO dotyczącymi bezpieczeństwa poczty elektronicznej i przekazywanych za jej pośrednictwem informacji: www.uodo.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez każdego z administratorów w celu odpowiedzenia na zadane pytanie i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji mailowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b rodo). Dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją mailową mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f rodo).

W realizacji w/w celów administratorzy mogą udostępniać pomiędzy sobą dane osobowe -> w oparciu o uzasadniony interes administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679.

Dane nie będą nikomu udostępniane (z wyjątkiem wskazanym powyżej), chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest administrator lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi informatyczne.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zob. więcej: www.uodo.gov.pl). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu administrator nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w związku ze zgłoszeniem wycofania zgody, sprzeciwu czy zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją praw) możesz skontaktować się pod adresem: R. pr. Mirosław Gumularz (m.gumularz@gkklegal.pl) / R. pr. Patrycja Kozik p.kozik@gkklegal.pl.

DANE EKSPLOATACYJNE & COOKIES

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę.

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia (w tym zakresie zob. informacje poniżej). Jeżeli stosowany będzie mechanizm cookies dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane poprzez te pliki.

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO (rozporządzenie ogólne o ochronie danych 2016/679) –> jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to informacje kontaktowe administratora zostały wskazane powyżej.

Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej – do jej wyświetlenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w tym zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W oparciu o powyższe informacje mogą być tworzone statystyki, które jednak nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę.

Administrator danych może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo).

W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 2 lat od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

MECHANIZM COOKIES

Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia w celu niezbędnym  wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. W tym celu stronach serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne cookies których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony i tylko do zakończenia sesji przeglądarki (tj. przez czas, w jakim strona jest wyświetlana przez przeglądarkę).

W przypadku linków kierujących do strony www.youtube.com niektóre przeglądarki (np. Safari) mogą wskazywać, że nasza strona korzysta z plików cookies dostarczanych przez youtube (Google inc.). Zastrzegamy jednak, że w tym przypadku operator strony nie gromadzi ani nie ma dostępu do tych informacji. Są one pozyskiwane przez wskazanego dostawcę w celu wyświetlenia filmu do którego kieruje nasza strona.

Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niezależnymi administratorami danych pozyskiwanych poprzez stronę gkklegal.pl w tym formularz kontaktowy oraz dane eksploatacyjne (zob. poniżej) są radcowie prawni: Mirosław Gumularz oraz Patrycja Kozik (ul. Telimeny 38/5 Kraków). Kontakt: R. pr. Mirosław Gumularz (m.gumularz@gkklegal.pl) / R. pr. Patrycja Kozik p.kozik@gkklegal.pl. 

Informujemy, że korzystanie z poczty elektronicznej może wiązać się z wieloma zagrożeniami, wobec czego należy to robić rozważnie i stosować odpowiednie zabezpieczenia. W związku z tym, przed przesłaniem do nas wiadomości, zachęcamy do zapoznania się z wskazówkami UODO dotyczącymi bezpieczeństwa poczty elektronicznej i przekazywanych za jej pośrednictwem informacji: www.uodo.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez każdego z administratorów w celu odpowiedzenia na zadane pytanie i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji mailowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b rodo). Dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją mailową mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f rodo).

W realizacji w/w celów administratorzy mogą udostępniać pomiędzy sobą dane osobowe -> w oparciu o uzasadniony interes administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2016/679.

Dane nie będą nikomu udostępniane (z wyjątkiem wskazanym powyżej), chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest administrator lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi informatyczne.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zob. więcej: www.uodo.gov.pl). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy.

Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu administrator nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w związku ze zgłoszeniem wycofania zgody, sprzeciwu czy zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją praw) możesz skontaktować się pod adresem: R. pr. Mirosław Gumularz (m.gumularz@gkklegal.pl) / R. pr. Patrycja Kozik p.kozik@gkklegal.pl.

DANE EKSPLOATACYJNE & COOKIES

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę.

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia (w tym zakresie zob. informacje poniżej). Jeżeli stosowany będzie mechanizm cookies dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane poprzez te pliki.

Wskazane powyżej dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO (rozporządzenie ogólne o ochronie danych 2016/679) –> jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to informacje kontaktowe administratora zostały wskazane powyżej.

Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej – do jej wyświetlenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w tym zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

W oparciu o powyższe informacje mogą być tworzone statystyki, które jednak nie będą zawierać żadnych informacji identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę.

Administrator danych może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo).

W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 2 lat od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów.

MECHANIZM COOKIES

Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia w celu niezbędnym  wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. W tym celu stronach serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne cookies których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony i tylko do zakończenia sesji przeglądarki (tj. przez czas, w jakim strona jest wyświetlana przez przeglądarkę).

W przypadku linków kierujących do strony www.youtube.com niektóre przeglądarki (np. Safari) mogą wskazywać, że nasza strona korzysta z plików cookies dostarczanych przez youtube (Google inc.). Zastrzegamy jednak, że w tym przypadku operator strony nie gromadzi ani nie ma dostępu do tych informacji. Są one pozyskiwane przez wskazanego dostawcę w celu wyświetlenia filmu do którego kieruje nasza strona.

Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania. więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij