Ochrona danych osobowych

Działając jako podmiot wyspecjalizowany w ochronie danych osobowych, naszym klientom proponujemy m.in. następujące usługi:

Dokumentacja i klauzule RODO -> obsługa obejmuje m.in:

 • przygotowanie kompletnej dokumentacji RODO;
 • przygotowanie wybranych polityk lub procedur.

Kontrola i postępowanie przed Prezesem Urzędu -> obsługa obejmuje m.in:

 • weryfikację wykazywania realizacji wszystkich wymogów RODO na wypadek kontroli;
 • ekspresowe przygotowanie do kontroli;
 • udział w kontroli i postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołu kontroli.

Wsparcie IOD i stała obsługa prawna -> obsługa obejmuje m.in:

 • wsparcie inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich zadań (stałe lub doraźne);
 • szkolenia dla inspektorów ochrony danych;
 • pomoc w wyznaczaniu zakresu obowiązków inspektora;
 • przygotowywanie opinii odnośnie obowiązku lub braku obowiązku powołania inspektora;
 • stałą obsługę prawną z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w ramach z góry ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego; polegającą m.in. na opiniowaniu planowanych procesów przetwarzania, odpowiadaniu na wnioski podmiotów danych.

Ocena ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) -> obsługa obejmuje m.in:

 • przeprowadzanie oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych;
 • weryfikację przeprowadzonych ocen z punktu widzenia kryteriów wynikających z RODO;
 • przygotowywanie metodologii (procedur) oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych;
 • dostosowanie posiadanych przez organizację procedur oceny ryzyka do wymogów RODO.

Reakcja na naruszenia ochrony danych -> obsługa obejmuje m.in:

 • wsparcie w identyfikacji naruszenia ochrony danych;
 • szacowanie ryzyka na potrzeby zgłoszenia naruszenia i powiadomienia podmiotu danych;
 • wsparcie w zgłoszeniu naruszenia do Prezesa Urzędu;
 • wsparcie w powiadomieniu podmiotu danych o naruszeniu;
 • odnotowywanie naruszenia z uwzględnieniem wymaganych elementów;
 • przygotowywanie procedury zgłaszania naruszeń.

Obsługa wniosków osób, których dane są przetwarzane -> obsługa obejmuje m.in:

 • wsparcie w odpowiadaniu na żądania podmiotów danych;
 • pomoc w ustaleniu sposobu weryfikacji tożsamości;
 • weryfikację zasadności zgłoszonego żądania;
 • weryfikację opracowanej odpowiedzi przed wysłaniem do podmiotu danych;
 • weryfikację procesu obsługi zgłoszonego żądania;
 • opracowanie procedury realizacji praw podmiotów danych.

Szkolenia RODO -> obsługa obejmuje m.in:

 • szkolenia przekrojowe z RODO (podstawowe);
 • szkolenia specjalistyczne np. z analizy ryzyka i oceny skutków;
 • szkolenia dla kadry zarządzającej.

Kodeksy dobrych praktyk i certyfikacja -> obsługa obejmuje m.in:

 • wsparcie merytoryczne w opracowywaniu kodeksów postępowania;
 • weryfikację opracowanego kodeksu postępowania pod kątem formalnym i merytorycznym.

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania. więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij