Patrycja Kozik

radca prawny
E-mail: p.kozik@gkklegal.pl

Absolwentka i doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską pod tytułem „Specyfika ochrony produktów leczniczych w prawie własności intelektualnej”. Studiowała prawo na Internacional Universitat de Catalunya w Barcelonie oraz LLM in Internacional Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Brała udział w pracach poświęconych relacjom B2B w regulacjach platform internetowych, organizowanych przez Komisję Europejską w ramach Strategii na rzecz Jednolitego Rynku Cyfrowego.  Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.

Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych przez UMCS w Lublinie. Autorka i współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego. Prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych o powyższej tematyce.

Ma doświadczenie w prowadzeniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych w organizacjach zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Specjalizuje się w prawie dot. ochrony danych osobowych, prawie konsumenckim, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji konsumenckich na rynku e-commerce oraz prawie nowych technologii.

Obsługuje klientów w języku polskim i angielskim.

Wybrane publikacje

  • P. Kozik, M. Gumularz,  Prawne ograniczenia automatyzacji, czyli o profilowaniu w praktyce, Magazyn ODO nr 1 z 2017,
  • P. Kozik, M. Gumularz, Przetwarzanie niektórych danych kandydata niemożliwe nawet za jego zgodą, Dziennik Gazeta Prawna z 30.09.2017,
  • P. Kozik, Zakres swobody regulacyjnej państw członkowskich przy wdrażaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do prawa krajowego, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2017,
  • P. Kozik, Agent a RODO, Miesięcznik Ubezpieczeniowy nr 2/2017,
  • P. Kozik, M. Gumularz, Charakter prawny zgody konsumenta na spełnienie świadczenia w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy”, Monitor Prawniczy 1/2017;
  • P. Kozik, Misselling w ubezpieczeniach – czyli ochrona konsumenta usług ubezpieczeniowych na gruncie najnowszych zmian ustawodawczych [w:] „Ochrona konsumenta na rynku usług” CH Beck, Warszawa 2017,
  • P. Kozik, Implementacja dyrektywy konsumenckiej – problemy w branży telemarketingu na gruncie nowej ustawy o prawach konsumenta [w:] „Ochrona praw konsumenta stan obecny i perspektywy”, WSEI Lublin 2016.
  • P. Kozik, M. Gumularz, „Jak zawierać umowę z konsumentem” Rzeczpospolita 17.10.2014 r.
  • P. Kozik „Prawo odstąpienia od umowy czyli jak rozliczyć się z konsumentem” Rzeczpospolita 21.11.2014 r.
  • P. Kozik „Nie stosujesz ustawy, płacisz grzywnę” Rzeczpospolita 19.12.2014 r.

Strona wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do jej prawidłowego działania. więcej informacji

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne): a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową, b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej, c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta, d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny. Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym służącym do jej wyświetlenia. Informacja o administratorze danych osobowych -> zakładka kontakt. Przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) -> w związku z czym istotne i niezbędne jest: - badanie preferencji Internautów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości strony, - zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do strony internetowej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej, W związku z bardzo trudną identyfikacją osoby korzystającej ze strony internatowej nie będzie możliwe wykonanie praw wskazanych w art. 15–20 RODO, chyba że osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania praw przysługujących jej na mocy tych artykułów, dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. Administrator może powierzyć dane osobowe np. dostawcom usług informatycznych czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami Administratora. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo). Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem ze strony (nie później niż w ciągu 1 roku od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia - wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. Instalację plików cookies można wyłączyć lub ograniczyć na poziomie przeglądarki.

Zamknij